ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา


วัตถุประสงค์: เพื่อให้เป็นช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่แต่อย่างใด