รายงานความเสี่ยงภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา


วัตถุประสงค์: เพื่อให้เป็นจุดรายงานความเสี่ยงภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา