รายงานความเสี่ยงภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา

รายงานความเสี่ยง
ชื่อ :
e-mail :
ข้อความ :
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เป็นจุดรายงานความเสี่ยงภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา