ตารางรายการแจ้งซ่อม
 ระบบแจ้งซ่อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
V.1 By Mr.Aekachai Muenkhat