กลับด้านบน

เอกสารการลา

ขอหนังสือรับรอง

form-certificate.pdf (209.42 kB) ดาวน์โหลด [ 783 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบขออนุมัติหยุดชดเชยการอยู่เวรนอกเวลาราชการ

form-compensatory.pdf (962.14 kB) ดาวน์โหลด [ 908 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

form-go-service.pdf (209.73 kB) ดาวน์โหลด [ 1225 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบใบลาพักผ่อน

leave_and_job_assign_form.pdf (941.69 kB) ดาวน์โหลด [ 1453 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบใบขอยกเลิกวันลา

leave_cancel_form.pdf (220.96 kB) ดาวน์โหลด [ 617 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

sick_leave_and_job_assign_form.pdf (230.07 kB) ดาวน์โหลด [ 2571 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT

ใบมอบหมายงาน

form-1.pdf (189.78 kB) ดาวน์โหลด [ 361 ครั้ง ]
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
 
 
Powered by Phoca Download